Algemene Voorwaarden

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

(klachtenprocedure onderaan)

 

Artikel 1 Begrippen

Algemene voorwaarden:

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en K&S

 

Opdrachtgever:

de natuurlijke persoon of Rechtspersoon die met K&S onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan K&S een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Opdrachtnemer (Hierna te noemen K&S):

Kessels & Smit, TLC hetzij Kessels & Smit, Leertrajecten BV hetzij Kessels & Smit, Development Centers BV hetzij Kessels & Smit Publishers BV

 

Adviseur:

Een zelfstandig werkende consultant die in naam van K&S  werkzaamheden verricht

 

Overeenkomst:

De door Opdrachtgever en K&S ondertekende opdracht gezamenlijk met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden        

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met K&S tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere aangegane rechtsverhoudingen.

 

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn verklaard overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, één en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden behouden blijft. 

 

2.4  Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de K&S zijn ontvangen. Voor consumenten, die de cursus niet via hun werkgever volgen en boeken, geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

 

3.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan 

 

3.3 Opdrachtgever is slechts bevoegd een reeds geplaatste opdracht vóór totstandkoming van een overeenkomst te annuleren met toestemming van K&S en voor zover hij K&S volledig schadeloosstelt en alle reeds door K&S gemaakte kosten vergoedt. 

 

3.4 Wijzigingen in de opdracht, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden K&S slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. 

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en een goede opdrachtnemersrol uitgevoerd door een of meer adviseurs van K&S.

 

4.2 De verplichting als bedoeld in 4.1 heeft het karakter van een

Inspanningsverplichting,     

 

4.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door een van de partijen geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

4.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende organisatieadvieswerkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

4.5 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient K&S de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is K&S gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

 

 

Artikel 5 Vervanging

5.1 K&S treedt met Opdrachtgever in overleg indien vervanging van overeengekomen adviseur nodig mocht zijn. Deze vervanging kan noodzakelijk zijn met het oog op de goede uitvoering van de Opdracht, bijvoorbeeld in geval van vakantie, ziekte van langere duur, vertrek of overlijden van de adviseur. Er zal in dergelijke gevallen vooraf overleg worden gevoerd met de Opdrachtgever. 

 

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van K&S, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van K&S. 

 

6.2 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 

 

7.2 In de individuele Overeenkomst kunnen nadere regels omtrent de geheimhouding worden vastgelegd. 

 

 

Artikel 8 Annulerings- en verplaatsings voorwaarden

8.1 De opdrachtgever is gehouden aan de afgesproken uitvoeringsdata. Verplaatsen van afgesproken uitvoeringsdata kan alleen wanneer K&S daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat.  Op dat moment is de volgende verplaatsingsregeling van toepassing:

1.      Kosteloze verplaatsing van de overeengekomen werkzaamheden is mogelijk tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van de eerste uitvoeringsdatum. 

2.      Bij verplaatsing van de overeengekomen werkzaamheden vanaf een week voor een uitvoeringsdatum van de werkzaamheden is de opdrachtgever het volledige bedrag van deze werkzaamheden verschuldigd. 

 

8.2 Bij annulering is de volgende annuleringsregeling van toepassing: 

1.      Kosteloze annulering van de overeengekomen werkzaamheden is mogelijk tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van de eerste uitvoeringsdatum. 

2.      Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden tussen vier weken (28 dagen) en twee weken (14 dagen) voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever 50% van het totale offertebedrag verschuldigd. 

3.      Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden tussen veertien dagen en een week voor de eerste uitvoeringsdatum van de werkzaamheden is de opdrachtgever 75% van het totale offertebedrag verschuldigd. 

4.      Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden vanaf een week voor de eerste uitvoeringsdatum van de werkzaamheden is de opdrachtgever het volledige offertebedrag verschuldigd

 

8.3 Opdrachten die voor een bepaald aantal dagen per week of maand zijn gecontracteerd, dienen binnen de contractperiode minimaal 2 maanden vooraf schriftelijk door de opdrachtgever te worden geannuleerd. Alle activiteiten die binnen deze 2 maanden vallen zullen in zijn geheel in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 9 Facturering, betaling en afsluiting

9.1 K&S factureert eenmaal per maand de uitgevoerde werkzaamheden tenzij partijen schriftelijk een andere regeling overeengekomen zijn.

 

9.2 K&S hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, na dagtekening van de factuur.

 

9.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is verricht, kan K&S een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%. De rente wordt in dat geval berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag dat de betaling is ontvangen door K&S.

 

9.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die K&S maakt als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichting, zijn voor kosten van Opdrachtgever.

 

9.5 De opdracht is in financiële zin afgesloten wanneer de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever niet reageert binnen een termijn van 30 dagen na de eindafrekening, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd

 

9.6 De opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens K&S op te schorten of hetgeen zij van K&S te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de opdrachtgever jegens K&S verschuldigd is. 

 

 

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

10.1 Ieder der partijen heeft in de hieronder beschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden: 

a.      Opdrachtgever: indien K&S  wanprestatie pleegt en zij het verzuim niet herstelt binnen een termijn van 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling;   

b.      Elk van de partijen: wanneer een wederpartij enige overige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt welke van een zodanige ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting der Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de niet-nakomende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft binnen dertig dagen na ontvangst deze verplichting na te komen respectievelijk stappen te ondernemen om dit te corrigeren. 

c.       Elk van de partijen: indien door een wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, dan wel een wederpartij in staat van faillissement is verklaard. 

 

10.2 De ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg, dat nakoming van de Overeenkomst niet langer verplicht is. Verplichtingen van beide partijen ingevolge de Overeenkomst welke vallen voor het tijdstip van ontbinding blijven in stand. 

 

10.3 Ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief aan de wederpartij. 

 

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van K&S onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, overheidsvoorschriften, transportmoeilijkheden, brand, tekort aan arbeidskrachten en andere ernstige storingen in de onderneming van K&S.

 

11.2 In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Van een geval van Overmacht zal, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan. Dit gebeurt onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen. 

 

 

Artikel 12 Overdracht van rechten en plichten

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de andere partij is echter gerechtigd aan het verlenen van de toestemming voorwaarden te verbinden. 

 

12.2 Indien K&S bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van derden, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 

 

12.3 Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is de Opdrachtgever gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. 

 

12.4 Door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van K&S voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen. 

 

 

Artikel 13 Geschillen

13.1 Indien er naar het oordeel van een van de partijen sprake is van een geschil zal zij de ander zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren en daarbij een summiere opgave doet van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Vervolgens zullen de adviseurs van K&S en de opdrachtgever, althans door hen daartoe aan te wijzen personen uit hun midden gezamenlijk trachten een voor beide acceptabele oplossing te zoeken. Eerst indien naar het oordeel van beide of een der partijen voor haar/hen geen acceptabele oplossing binnen redelijke termijn kan worden gevonden, zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan een rechter c.q. arbiter. Dit doet niet af aan het recht van de partij, die meent dat het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat niet kan worden gewacht, zich te wenden tot de President van de bevoegde Rechtbank, teneinde een voorlopige voorziening te vragen. 

 

13.2 Indien de opdrachtgever binnen de Europese Unie is gevestigd, is de bevoegde rechter te Arnhem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (uitvoering van) enige overeenkomst tussen K&S en de opdrachtgever, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en K&S is het Nederlands Recht van toepassing

 

 

 

Klachtenprocedure


Natuurlijk doen wij er alles aan om onze trajecten naar alle tevredenheid te laten verlopen. Wij realiseren ons ook dat het kan voorkomen dat er zaken niet geheel naar tevredenheid zijn. Wanneer u een klacht heeft is het heel fijn als u dat snel laat weten. Alleen dan kunnen wij u snel helpen en er zelf ook van leren.

U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw docent binnen Kessels & Smit Leertrajecten BV, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u een oplossing voor het probleem kan proberen te zoeken. Dit heeft natuurlijk de voorkeur omdat de lijntjes dan kort zijn en blijven.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van Kessels en Smit via fleks@kessels-smit.com.  
Wij sturen u dan binnen 2 dagen een ontvangstbewijs toe van uw klacht.

U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in uw klacht:
a. uw naam en adres;
b. de datum;
c. een duidelijke omschrijving van de klacht.

Informeel begin
Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Er gaat een afschrift van de klacht naar de docent over wie de klacht gaat. Binnen een week wordt er gekeken of we met u een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u een brief sturen om te bevestigen dat de klacht verholpen is. Als we niet tot een informele oplossing kunnen komen, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

 

Eventueel formeel vervolg
Indien een informele oplossing niet mogelijk is, zullen we over gaan tot een formeel vervolg. Wij organiseren dan een bijeenkomst met u, de betreffende docent en een van onze partners. Tijdens de bijeenkomst kunt u uw klacht toelichten en kunnen er vanuit Kessels & Smit Leertrajecten BV vragen aan u gesteld worden ter verduidelijking van de situatie.  Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Besluitvorming
Na de bijeenkomst wordt door de gezamenlijke partners, zo mogelijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, een besluit genomen. Dit besluit wordt samen met het verslag van de bijeenkomst naar u toegezonden. 

 

Nog niet tevreden?
Mocht u, ondanks een zorgvuldige afweging van onze kant, niet tevreden zijn over het definitieve besluit, dan kunnen wij ons gezamenlijk richten tot  het onafhankelijke bureau Reuling Schutte te Amsterdam, die dan als onafhankelijke klachtenfunctionaris een beslissing zal geven. U kunt hen vinden via
reulingschutte.nl   

Kessels & Smit Leertrajecten BV verbindt zich te onderwerpen aan de beslissing van het bindend advies dat ter zake zal worden gegeven. Uitspraken zullen binnen een redelijke termijn worden opgevolgd.

 

Klachtenregistratie

Alle klachten die worden ingediend, worden vertrouwelijk behandeld. Zij worden tevens geregistreerd.  De dossiers die op de klachten betrekking hebben, worden in ieder geval 2 jaar bewaard.