HomeKS Library › article

Levenslessen: perspectieven op leerbiografie en leerloopbaan

By: Ans Grotendorst, Hans Dekker, 2019 Pieterjan 111976006981 Pieterjan van Wijngaarden - ; Source: Develop nr 3/4-2005, p. 5-11   05-18-2005

This page is not available in English - View in Dutch:

Dit artikel is de proloog bij de editie van Develop waarin de ‘leerbiografie’ en de ‘leerloopbaan’ centraal staan. Een leerbiografie is, kort gezegd, een uitgebreide schriftelijke weergave van iemands leergeschiedenis. Daarbij gaat het om het opsporen van patronen en strategieën die iemand bij het leren heeft gevolgd. Door het materiaal te analyseren en te interpreteren verkrijgt men inzicht in en grip op de manier waarop (vooral informele) leerprocessen verlopen en op de factoren die de leerprocessen en leeromgevingen beïnvloeden. Een leerloopbaan is in feite een verbijzondering, een specifieke ordenings-, presentatie- en analysewijze van een leerbiografie.
Er zijn ook andere ordenings- en analysemogelijkheden; deze komen in verschillende bijdragen in dit katern aan de orde.