HomeInspiration › article

Ondernemer zijn van je eigen talenten

By: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Sibrenne Wagenaar - ; Source: In: Rondeel & Wagenaar. Kennis maken, Leren in gezelschap. Scriptum. p. 119-143   03-04-2002

This page is not available in English - View in Dutch:

Ondernemer zijn van je eigen talent. Dat is een aantrekkelijk idee dat door de continue veranderingen in werk en arbeidsmarkt steeds meer aandacht krijgt. Maar wat is dat eigenlijk, ondernemer zijn van je eigen talent? Wat kan het mensen opleveren? Hoe kun je dit ondernemerschap concreet vormgeven? En welke eigenschappen en vaardigheden zijn daarvoor nodig? Dit zijn relevante vragen voor ieder mens. Daarnaast zien we dat steeds meer organisaties het belangrijk gaan vinden het persoonlijk ondernemerschap van hun werknemers te bevorderen. Vragen die dan spelen zijn: hoe stimuleer ik werknemers daarin? Wat is een uitdagende, ondersteunende omgeving? Hoe creëren we een evenwicht tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling? De centrale vraag in dit hoofdstuk luidt dan ook als volgt: hoe kunnen organisaties en medewerkers samen vorm geven aan persoonlijk ondernemerschap?


In de eerste paragraaf (‘Persoonlijk ondernemerschap: wat houdt het in?’) geven we invulling aan het concept persoonlijk ondernemerschap. We belichten dit concept zowel voor het individu als voor de organisatie. We sluiten deze paragraaf af met een beschrijving van de opbrengsten en risico’s die persoonlijk ondernemerschap met zich meebrengt en schetsen de spanning die ten aanzien van ondernemerschap bestaat tussen individu en organisatie. De tweede paragraaf (‘Individueel vorm geven aan persoonlijk ondernemerschap’) richt zich op de vraag wat je als individu nodig hebt om persoonlijk ondernemerschap vorm te kunnen geven. Het gaat dan om persoonlijke kenmerken die min of meer voorwaardelijk zijn, en specifieke bekwaamheden die je kunt ontwikkelen. Paragraaf drie (‘Ondersteuning vanuit de organisatie’) gaat vervolgens in op de vraag hoe de (werk)omgeving eruit dient te zien om persoonlijk ondernemerschap te stimuleren en ondersteunen. We sluiten het hoofdstuk af met een korte slotbeschouwing, waarin we de invalshoeken van individu en organisatie ten aanzien van ondernemerschap samen brengen.