wwviews

WorldWide Views

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Op 26 september 2009 organiseerde ‘World Wide Views on Global Warming’ de allereerste wereldwijde burgerconsultatie. Maar liefst 4400 burgers kwamen bij elkaar in 38 verschillende landen om een standpunt in te nemen rond de klimaatveranderingen. Het doel van deze dag was om wereldwijd burgers de kans te geven het beleid over de opwarming van de aarde te beïnvloeden. De klimaattop staat immers voor de deur (7 - 18 december 2009, Kopenhagen).

Daarnaast was het de bedoeling een vernieuwend precedent te scheppen door te tonen dat politieke besluitprocessen gebaat zijn bij participatie door alledaagse mensen.

De burgerconsultaties in de verschillende landen werden bijna gelijktijdig uitgevoerd, door de verschillen in tijdszones duurde het geheel uiteindelijk 24 uur. Wij mochten bijdragen in de rol van tafelbegeleider. Het werd een indrukwekkende ervaring.

 

Vlaamse burgerparticipatie

In het Vlaams parlement werd gedurende de ganse dag gereflecteerd op thema’s die heel relevant zijn voor de besprekingen van het aankomend klimaatbeleid. Zo werd er gediscussieerd over een eventuele prijsregulatie van fossiele brandstoffen, beperken van emissies, bekendheid van de problematiek, betrokkenheid van burgers en politici, alternatieve energiemogelijkheden en nog veel meer. Na elke themaronde met discussies werd de deelnemers gevraagd een stem uit te brengen op vooraf gedefinieerde vragen. Deze werden rechtstreeks op het internet verzameld gedurende de dag.

Tenslotte werd de deelnemers gevraagd aanbevelingen te doen in hun eigen woorden voor het lokale beleid alsook voor het wereldwijde politieke debat. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans kwam deze aanbevelingen tegen het einde van de dag hoogst persoonlijk in ontvangst nemen. Daarnaast werden 2 deelnemers afgevaardigd om de Belgische delegatie te vervoegen naar Kopenhagen tijdens de klimaattop.

 

De methode

De kern van deze methode is om per deelnemend land 100 burgers samen te brengen in een burgerbijeenkomst. Burgers werden geselecteerd met het doel de demografische verdeling van elk land te representeren wat betreft leeftijd, geslacht, beroepsbezigheden, opleidingsniveau en andere criteria. Het grootste deel van het programma bestond uit thematische discussies die leidden tot ‘on-the-spot-voting’. Door het gebruik van internet daarin is het mogelijk een onbegrensd aantal deelnemende landen in deze methode mee te nemen. Vergelijken van resultaten over de landen heen wordt daardoor online mogelijk (www.wwviews.org).

De deelnemende burgers kregen op voorhand en tijdens de bijeenkomst objectieve informatie over de problematiek om zich voor te bereiden op de discussies. De selectie en verwoording van de vragen werd op voorhand wereldwijd getest in focusgroepen van burgers over de wereld. Een internationale wetenschappelijke adviesraad werd samengesteld en belast met het selecteren van de vragen en het ontwerpen van het inleidend materiaal. Typisch voor de methode die gehanteerd wordt door WorldWide Views is de wens om burgers te engageren in discussies over belangrijke, veelal complexe, vraagstukken – vaak ook met de bedoeling advies te verlenen aan de politieke wereld. Als ‘niet-specialisten’ zijn burgers immers vaak in een ideale positie om de pro’s en contra’s van verschillende technologische en politieke initiatieven af te wegen en wetenschappelijke vooruitgang te evalueren vanuit een moraal, sociaal en cultureel standpunt.

 

Dynamiek

Het werd een prachtige dag vol interessante en aangename gesprekken, aangename contacten en leerrijke momenten. 100 mensen die standpunt vormen rond dezelfde thematiek is mooi om te zien. Als tafelbegeleiders hebben wij het proces mee vorm gegeven. Een unieke en heel fijne ervaring. En nu hopen dat er nog meer van dergelijke initiatieven komen.